Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů je vydáno společností PRINCIPAL GROUP SE, se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 08094551, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: H 2246, jako správcem osobních údajů (dále též jen „Správce“) ve smyslu ust. článku 4 odst. 7. nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ("GDPR").

Toto prohlášení je určeno pro subjekty osobních údajů – klienty (OSVČ či nepodnikající fyzické osoby) Správce a jeho dceřiných společností, kteří prostřednictvím těchto webových stránek www.principal.tech poskytnou Správci (v souvislosti s požadavkem na poskytování nabízených služeb) své osobní údaje.

V tomto prohlášení se dozvíte zejména:

 1. Jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a z jakého důvodu / za jakým účelem.
 2. Jakým způsobem tyto osobní údaje využíváme.
 3. Jaká jsou Vaše práva ohledně námi využívaných osobních údajů a jakým způsobem je u nás uplatnit.

Toto prohlášení se vztahuje též na (dceřiné) společnosti propojené se Správcem v rámci jednoho koncernu v souladu s ustanovením § 79 zákona č. 89/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech ve znění pozdějších změn a doplňků, kterými jsou:

a) Principal engineering s.r.o., se sídlem Na hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4, IČO: 26775794

b) Principal Slovakia s.r.o., se sídlem Tallerova 4, 811 02 Bratislava-Staré Město, IČO: 52759709, SK

c) Principal Technologies N.A. Ltd (Kanada), se sídlem 99 Yorkville Avenue, Suite 200, Toronto, Ontario M5R 3K5, (KANADA)

e) Principal Technologies US, Inc. (USA), se sídlem 3706 Butler Street, Pittsburgh, PA 15237 (USA)

a na služby, aplikace a produkty těchto společností.

Uvedené společnosti jsou ve vztahu ke Správci považovány za zpracovatele osobních údajů, a osobní údaje jim mohou být Správcem poskytovány na základě smluv o zpracování osobních údajů, které mezi sebou Správce a uvedené společnosti uzavřeli / uzavřou, a to za účelem zpracování osobních údajů v souvislosti s plněním smluv (uzavřených uvedenými společnostmi se subjekty osobních údajů) a/nebo pro účely administrativy v koncernu, a to na základě právního titulu oprávněného zájmu Správce. Ty z výše uvedených společností, které mají své sídlo mimo EU / EHS, a na které nedopadá přímo úprava GDPR, se vůči Správci zavázali, že přijmou standardy ochrany osobních údajů v míře odpovídající požadavkům nařízení o GDPR a tomuto prohlášení a v rámci smlouvy o zpracování osobních údajů jimi byly přijaty standardní smluvní doložky, definované v příloze rozhodnutí Komise ze dne 15. června 2021 o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů do třetích zemí podle nařízení o GDPR. K případnému předání osobních údajů těmto společnostem dojde ze strany Správce pouze v případě, že standardní smluvní doložky budou moci být v zemi jejich sídla dodrženy, jinak budou doplněny o další opatření, nebo bude předávání osobních údajů zastaveno, resp. nebude vůbec realizováno.

Informace, které o Vás shromažďujeme

V souvislosti s poskytováním našich služeb zpracováváme ty Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro poskytnutí dané služby. Jedná se obvykle o

 • jméno, příjmení, akademický titul
 • kontaktní adresa / adresa místa podnikání
 • datum narození, IČO, DIČ
 • kontaktní telefon a e-mailová adresa
 • elektronické údaje spojené s Vaším přístupen na naše webové stránky, a to údaje o webové stránce, z niž jste naši webovou stránku navštívili, anonymizovaná IP-adresa, čas přístupu, údaje o prohlížeči, poskytovateli internetu, místě přístupu, webovém prohlížeči a operačním systému, kódu odpovědi (http) a přenášených skupinách dat.
 • další osobní údaje poskytnuté v souvislosti s plněním konkrétní služby a potřebné pro plnění smlouvy (číslo bankovního účtu, údaje uváděné v životopisu, odkaz na Linkedln profil, pracovní pozice apod.).

Bez poskytnutí požadovaných osobních údajů Vám nejsme schopni garantovat řádné poskytnutí služeb.

Jakým způsobem osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje jsou zpracovávány prostřednictvím našich zaměstnanců, nebo třetích osob – po předchozím uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů. Při zpracování Vašich osobních údajů dodržují naši zaměstnanci interní směrnice a průběžně přijímáme a aktualizujeme technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů v co nejvyšší míře.

Správce není povinen jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě potřeby je možné kontaktovat pověřeného pracovníka Správce prostřednictvím e-mailu na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Zákonnost zpracování osobních údajů a účel zpracování

Správce je oprávněn osobní údaje zpracovávat pouze v případě, že má pro jejich zpracování odpovídající právní základ. Právním základem je zpracování osobních údajů za účelem

 • plnění zákonných povinností;
 • plnění smlouvy uzavřené se subjektem osobních údajů, a to v nezbytném rozsahu, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu osobních údajů;
 • oprávněného zájmu Správce či třetích stran, vyjma případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu osobních údajů vyžadující ochranu osobních údajů;
 • reklamy a marketingu či jiných konkrétních účelů na základě souhlasu subjektu osobních údajů se zpracováním osobních údajů pro dané (marketingové či jiné konkrétní) účely. Na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro reklamní a marketingové účely, jsme oprávněni zasílat subjektu osobních údajů newslettery, informativní sdělení, nabídky, pozvánky na eventy, semináře, konference apod. Již udělený souhlas může být ze strany subjektu osobních údajů odvolán, a to písemně na adrese Správce, prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo kliknutím na odkaz „Odhlásit“ v newsletteru či reklamním sdělení.

Vaše osobní údaje uchováme tak dlouho, jak je to nutné pro poskytování služeb, pro legitimní a nezbytné obchodní účely, jako je například vytváření obchodních rozhodnutí, dodržování našich zákonných povinností a řešení sporů.

Jaká máte práva a jak jich využít

Právo na zpřístupnění informací a právo na jejich opravu

Kdykoliv v budoucnu budete chtít, můžete nás zasláním zprávy na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. požádat o zaslání potvrzení, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Po ověření Vaší totožnosti začneme Vaši žádost vyřizovat. V případě, že Vaše údaje námi budou zpracovány, můžeme Vás na Vaši žádost nad rámec informací poskytnutých v těchto zásadách ochrany osobních údajů informovat i o případných třetích osobách, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny a pokud nezískáme osobní údaje od Vás, máte právo na veškeré nám dostupné informace o tom, odkud jsme Vaše osobní informace získali.

Pokud o Vás budeme zpracovávat Vaše osobní údaje nepřesně, můžete nás na tuto skutečnost zasláním zprávy na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. upozornit. Po ověření Vaší totožnosti a bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje opravíme. Pokud se registrujete na našich webových stránkách, budete mít možnost si své osobní údaje opravit sami za pomoci úprav Vašeho profilu. V případě, že byste nám chtěli doplnit některé osobní údaje, které jste nám dříve neposkytli a tyto osobní údaje jsou nezbytné pro zajištění námi poskytovaných služeb, stačí je v příslušném místě vyplnit celé ještě jednou.

Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů

V případě, že budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo proti takovému zpracování vznést námitky, a to zasláním zprávy na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Po ověření Vaší totožnosti začneme Vaši námitku vyřizovat. Pokud takovou námitku podáte, nebudeme moci Vaše osobní údaje zpracovávat, dokud neprokážeme, jaký závažný oprávněný důvod pro zpracování máme, a že tento náš důvod převáží nad Vašimi zájmy, Vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků.

Právo na omezení práce s osobními údaji

Máte právo, abychom omezili jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů včetně jejich vymazání:

 1. Pokud nám dáte vědět, že jsou námi shromážděné osobní údaje nepřesné, a to až do ověření jejich správnosti.
 2. Pokud bude zpracování Vašich osobních údajů protiprávní a Vy požádáte zasláním zprávy na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. namísto o vymazání o omezení jejich použití.
 3. Pokud Vaše osobní údaje již sice nebudeme potřebovat pro zajištění našich služeb, ale Vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků.
 4. Pokud vznesete námitku proti zpracování dle odstavce výše, a to do doby, než ověříme, zda naše důvody zpracování převažují nad Vašimi zájmy.

V každém z těchto případů budeme vyžadovat nejprve ověření Vaší totožnosti.

Právo být zapomenut (právo na vymazání osobních údajů)

V případě, že:

 1. zjistíte, že zpracováváme Vaše osobní údaje, přestože již není jejich zpracování potřebné pro účely, kvůli kterým jsme je získali;
 2. odvoláte souhlas se  zpracováním Vašich osobních údajů a zároveň nebude existovat žádný další důvod pro jejich zpracování (samozřejmě jen v případech, kde zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu);
 3. vznesete námitku podle odstavce uvedeného výše a my Vám nebudeme schopni prokázat oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy, Vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků;
 4. zpracováváme Vaše osobní údaje neoprávněně,

máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu od oznámení takovýchto skutečností zasláním zprávy na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a po ověření Vaší totožnosti takto zpracovávané osobní údaje vymazali. Údaje pak nemůžeme ani na Vaši žádost vymazat, pokud bude jejich zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění některé naší právní povinnosti nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, či pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo na poskytnutí údajů ve strojově čitelné formě

Pokud nás zasláním zprávy na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. požádáte, abychom Vám poskytli námi zpracovávané osobní údaje, ověříme Vaši totožnost a v zákonem stanovené lhůtě Vám je zašleme ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu (např. formát *.pdf, nebo některý z tabulkových formátů). Pokud nás požádáte, abychom Vaše osobní údaje zaslali jinému správci osobních údajů, máme povinnost tak učinit.

Právo kdykoliv odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení

V případě, že od nás již nebudete chtít dostávat obchodní sdělení, můžete odvolat souhlas s jejich zasíláním kdykoliv i bez udání důvodů buď kliknutím na označený odkaz, který bude součástí každého obchodního sdělení, nebo omezením ve Vašem profilu vytvořeném na základě registrace na našich webových stránkách, popřípadě zasláním zprávy na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

V případě, že podle Vašeho názoru nenaplníme všechny naše právní povinnosti vzniklé v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to buď na adrese jejich sídla Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., či jakoukoliv jinou cestou, kterou bude Úřad na ochranu osobních údajů akceptovat. Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz.  

Zásady ke stažení:zasady_ochrany_OU_v1.1_19.1.1.pdf

Využívání cookies

Dokument upravující cookies a jejich nastavení naleznete zde.

logo Contractors

Hledáme nadšené lidi, kteří se chtějí přidat k našemu týmu a pomáhat nám vytvářet skvělá IT řešení.

Podívejte se jaké pozice aktuálně hledáme na centrále skupiny PRINCIPAL v České republice.

Pokračovat na portál Contractors.cz

Později