Společnost KORADO, a.s., požadovala realizaci externího IT auditu, tj. kritické zhodnocení činnosti střediska IT, posouzení shody s „Best Practice“ a odpovědi na klíčové otázky v oblastech:

 • Řízení IT
 • Bezpečnostní politika
 • Aplikační architektura
 • SW nástroje
 • Finance a řízení aktiv v IT
 • Ekonomická efektivnost IT

Požadavkem auditu bylo zmapovat jednotlivé části společnosti a zjistit, zda jsou v souladu s nastavenými hlavními cíli, business strategií a celkovým rozvojem firmy. Nedílnou součástí byla analýza interních platforem provozních systémů s ohledem na jejich další rozvoj a zhodnocení přínosů jednotlivých SW nástrojů. Na nich bylo zkoumáno, jaký mají přínos pro firmu, jaká je jejich využívanost a zda jsou současně používané SW nástroje dostačující pro potřeby společnosti dle její strategie.

Cíle externího IT auditu

 • zmapovat a posoudit současný stav služeb, infrastruktury, lidí, rolí, dokumentace a procesů IT oddělení
 • porovnání souladu fungování IT oddělení s podnikatelským záměrem a cíli společnosti
 • porovnání souladu fungování kybernetické bezpečnosti s podnikatelským záměrem a cíli společnosti
 • posoudit, zda jsou aplikace a informační systémy efektivně využívány a zda je tento soubor aplikací optimální pro dosahování obchodních cílů společnosti
 • posoudit směrnice definující požadavky na fungování IT oddělení, kybernetickou bezpečnost a kontinuitu podnikání
 • zlepšit a více digitalizovat budoucí fungování IT oddělení s důrazem na bezpečnost a odolnost proti výpadkům nebo útokům na IT infrastrukturu
 • analyzovat zabezpečení provozních technologií jako jsou systémy řízení výroby, senzory či ruční skenery a navrhnout zlepšení a možnosti digitalizace
 • identifikovat a popsat oblasti/témata, která by bylo potřeba prozkoumat a buďto nebyly zahrnuty v projektu, nebo by potřebovaly hlubší analýzu

Strategický návrh řešení pro optimalizaci provozu IT oddělení

Klient v rámci tohoto projektu získal přehledovou analýzu současného stavu IT zaměřenou na pracovníky, infrastrukturu (software a hardware), služby, procesy, dokumentaci a finance. Klient obdržel strategický návrh opatření nutných pro optimální provoz IT oddělení a jejich zdůvodnění pro každou z výše zmíněných oblastí. Součástí analýzy bylo vyhodnocení bezpečnostní politiky včetně analýzy rizik pro potřeby pojišťovny.

Hodnocení společnosti Korado

Věcnou a vysoce profesionální spolupráci s firmou Principal engineering hodnotíme jako přínosnou. Finální zpráva z provedeného auditu činností IT a prezentace výsledků Vrcholovému vedení společnosti KORADO, a.s., byly provedeny v souladu s cíli auditu a poskytly odpovědi na všechny zásadní otázky důležité pro plynulý chod společnosti. Nadále probíhá spolupráce obou stran při odstraňování zjištěných neshod a realizaci doporučení k postupnému zlepšování procesů IT.

Hodnocení Principal engineering

Díky odbornému pohledu na fungování IT oddělení získala společnost KORADO, a.s., přehledné podklady pro jeho optimalizaci. Klient byl ujištěn, že jim neuniká nic podstatného, co by mohlo v budoucnu ohrozit rozvoj nebo fungování společnosti. Podklady povedou díky novým technologiím a postupům ke zvýšení konkurenceschopnosti, k optimalizaci stávající infrastruktury, procesů a lidských zdrojů. Získaná dokumentace bude použita také pro jednání s pojišťovnou a může vést ke snížení plateb za pojištění kybernetických rizik.

Novinky z PRINCIPALu a IT

Získejte tipy a inspiraci pro urychlení své digitální transformace

logo Contractors

Hledáme nadšené lidi, kteří se chtějí přidat k našemu týmu a pomáhat nám vytvářet skvělá IT řešení.

Podívejte se jaké pozice aktuálně hledáme na centrále skupiny PRINCIPAL v České republice.

Pokračovat na portál Contractors.cz

Později